بوشهر توسعه ي فوق العاده

بوشهر توسعه ي فوق العاده

 

مهندس‌ رحماني‌ طي‌ نشستي‌ با اعضاي‌ مطبوعات‌ ضمن‌ تبريک‌ دهه‌ي‌ مبارک‌ فجر به‌ نمايندگي‌ از دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ استان‌ گوشه‌اي‌ از خدمات‌ دولت‌ که‌ در سال‌هاي‌گذشته‌ در بخش‌هاي‌ مختلف‌ به‌ مردم‌ ارائه‌ داده‌ شده‌ را در قالب‌ شاخص‌هايي‌ تشريح‌ نمود.
ايشان‌ در اين‌ خصوص‌ بيان‌ داشت‌: سعي‌ کرده‌ايم‌ برخي‌ از مهم‌ترين‌ شاخص‌ها را در اين‌ نشست‌ به‌ بحث‌ بگذاريم‌ و با توجه‌ به‌ اهميتي‌ که‌ بحث‌ آموزش‌ و به‌ ويژه‌آموزش‌ نيروي‌ انساني‌ درفرآيند توسعه‌ دارد بحثم‌ را از شاخص‌هاي‌ آموزشي‌ شروع‌ مي‌کنم‌.
در طي‌ سال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ تا سال‌ تحصيلي‌ 83ـ82 تعداد دانش‌آموزان‌ از 70 هزار نفر به‌ 219 هزار نفر رسيده‌ که‌ سالانه‌ 7/4 درصد رشد داشته‌ و بيشترين‌ رشدمربوط به‌ مقطع‌ متوسطه‌ با 37/9 درصد رشد سالانه‌ بوده‌ است‌. اين‌ رشد از آن‌ جهت‌ اهميت‌ دارد که‌ اولا در مجموع‌ تعداد دانش‌آموزان‌ از رشد جمعيت‌ که‌ به‌ طورمتوسط در اين‌ سال‌ها حول‌ و حوش‌ 2 درصد بوده‌ به‌ مراتب‌ بيش‌تر است‌ و به‌ نوعي‌ بيان‌گر افزايش‌ پوشش‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ است‌ و از طرف‌ ديگر تعداد کل‌آموزشگاه‌هاي‌ داير سالانه‌ 28/5 درصد و تعداد کل‌ کلاس‌هاي‌ داير سالانه‌ 46/7 درصد رشد داشته‌ است‌ که‌ 3 درصد بيش‌تر از رشد دانش‌آموزان‌ است‌ اين‌ شاخص‌بيان‌گر اين‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر اين‌که‌ پوشش‌ تحصيلي‌ افزايش‌ پيدا کرده‌ کيفيت‌ فضاهاي‌ آموزشي‌ نيز ارتقا پيدا کرده‌ است‌.
در بحث‌ آموزش‌ عالي‌ در قبل‌ از انقلاب‌ هيچ‌ مراکز آموزش‌ عالي‌ نداشتيم‌ اما در حال‌ حاضر 15 مرکز آموزش‌ عالي‌ با 20400 دانشجو در استان‌ وجود دارد که‌ حدود 74درصد آن‌ها در مقطع‌ کارشناسي‌ و بالاتر در حال‌ تحصيل‌ هستند و نسبت‌ دانشجو به‌ 100 هزار نفر جمعيت‌ استان‌ بالغ‌ بر 2450 نفر مي‌باشد که‌ شاخص‌ مناسبي‌ است‌و نکته‌ي‌ مهم‌تر اين‌ است‌ که‌ 42 درصد از اين‌ دانشجويان‌ را زنان‌ تشکيل‌ مي‌دهند که‌ عمدتٹ هم‌ بومي‌ هستند و به‌ عبارتي‌ شکاف‌ تحصيلي‌ بين‌ زنان‌ و مردان‌ در سطح‌آموزش‌ عالي‌ نيز در استان‌ همانند آموزش‌ و پرورش‌ در حال‌ کم‌ شدن‌ و رسيدن‌ به‌ حداقل‌ خود مي‌باشد. به‌ علاوه‌ از بين‌ کل‌ دانشجويان‌ 44 درصد در مراکز دولتي‌ و 56درصد در مراکز غيردولتي‌ تحصيل‌ مي‌کنند که‌ اين‌ خود به‌ نوعي‌ بيان‌گر افزايش‌ نقش‌ مراکز غير دولتي‌ در آموزش‌ عالي‌ است‌. در کنار شاخص‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌عمومي‌ و آموزش‌ عالي‌ پرداختن‌ به‌ مباحث‌ آموزش‌هاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ نيز که‌ نتيجه‌ي‌ آن‌ توان‌مند شدن‌ نيروهايي‌ که‌ اصطلاحٹ آموزش‌ کلاسيک‌ نديده‌اند براي‌ حضوردر بازار کار است‌ مورد توجه‌ واقع‌ شده‌اند. به‌ طوري‌ که‌ در حال‌ حاضر 11 مرکز آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ در حال‌ بهره‌برداري‌ است‌ و تعدادي‌ در دست‌ اجرا مي‌باشد وسعي‌ شده‌ براي‌ توان‌مندي‌ هرچه‌ بيش‌تر نيروهاي‌ اين‌ مراکز رشته‌هاي‌ آموزشي‌ به‌ مرور زمان‌ متنوع‌تر شود و در کنار آن‌ نقش‌ آموزشگاه‌هاي‌ آزاد بخش‌ خصوصي‌با توجه‌ به‌ سياست‌هاي‌ دولت‌ و قوانين‌ برنامه‌هاي‌ سوم‌ و چهارم‌ شود.
وي‌ در خصوص‌ بخش‌ کشاورزي‌ بيان‌ داشت‌: در بخش‌ کشاورزي‌ نيز شاهد جهش‌ چشم‌گيري‌ در شاخص‌ها بوديم‌ به‌ نوعي‌ که‌ سطح‌ زير کشت‌ گندم‌ از 2000 هکتار به‌19400 هکتار افزايش‌ پيدا کرده‌ يعني‌ 10 برابر شده‌ و در کنار آن‌ توليد گندم‌ آبي‌ از 1000 تن‌ به‌ 31000 تن‌ افزايش‌ يافته‌ يعني‌ 31 برابر شده‌ که‌ اگر اين‌ دو رقم‌ را با هم‌مقايسه‌ کنيم‌ نشان‌دهندي‌ اين‌ است‌ که‌ عمل ‌کرد در هکتار گندم‌ آبي‌ در طي‌ سال‌هابيش‌ از 3 برابر شده‌ است‌ يعني‌ از 500 کيلوگرم‌ در هکتار به‌ 1580 کيلوگرم‌ در هکتارافزايش‌ يافته‌ است‌. که‌ البته‌ اميدواريم‌ با برنامه‌هايي‌ که‌ درحال‌ اجرا در بخش‌ کشاورزي‌ است‌ به‌ ويژه‌ مکانيزاسيون‌ کشاورزي‌ تسطيع‌ و نوسازي‌ اراضي‌اجراي‌شبکه‌هاي‌ آبياري‌ و راه‌کشي‌ شاهد ارتقاي‌ راندمان‌ توليد گندم‌ به‌ عنوان‌ يک‌ محصول‌ استراتژيک‌ بيش‌ از پيش‌ باشيم‌.
از محصولات‌ مهم‌ ديگر استان‌ خرما است‌ که‌ بررسي‌ها نشان‌ مي‌دهد در طي‌ سال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ توليد خرما از 34500 تن‌ به‌ 123000 تن‌ افزايش‌ داشته‌ و بيش‌ از5/3 برابر شده‌ است‌ و در کنار آن‌ سطح‌ زير کشت‌ نيز افزايش‌ قابل‌ توجه‌اي‌ داشته‌ که‌ اميدواريم‌ با برنامه‌هاي‌ در دست‌ اجرا در زيربخش‌ نخيلات‌ ضمن‌ افزايش‌ راندمان‌توليد با توسعه‌ي‌ واحدهاي‌ بسته‌بندي‌ و صنايع‌ تکميلي‌ خرما بتوانيم‌ در سال‌هاي‌ آتي‌ ارزش‌ افزوده‌ي‌ بيش‌تري‌ از قبل‌ توليد اين‌ محصول‌ در استان‌ داشته‌ باشيم‌.
وي‌ در خصوص‌ بحث‌ دام‌ بيان‌ داشت‌:
دام‌ سبک‌ استان‌ از 281 هزار رأس‌ به‌ بيش‌ از 1 ميليون‌ و 900 هزار رأس‌ افزايش‌ يافته‌ يعني‌ 8/6 برابر شده‌ است‌. و در کنار آن‌ دام‌ سنگين‌ با 19 برابر افزايش‌ به‌ 432هزار رأس‌ رسيده‌ است‌ که‌ به‌ منزله‌ي‌ اين‌ است‌ که‌ در زيربخش‌ دام‌ علاوه‌ بر افزايش‌ توليدبهبود در شيوه‌هاي‌ توليد به‌ خصوص‌ حرکت‌ از سمت‌ شيوه‌هاي‌ سنتي‌دام‌داري‌ به‌ سمت‌ شيوه‌هاي‌ صنعتي‌ و نيمه‌ صنعتي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و اصطلاحٹ دام‌پروري‌ جايگزين‌ دام‌داري‌ شده‌ است‌. و انشاءا... با برنامه‌هايي‌ که‌ در اين‌ زيربخش‌داريم‌ که‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها توسعه‌ي‌ مجتمع‌هاي‌ دام‌پروري‌ در مناطق‌ مستعد استان‌ مي‌باشد اين‌ سياست‌ روز به‌ روز بيش‌تر تقويت‌ مي‌شود.
در زير بخش‌ شيلات‌:
توليد ماهي‌ از 6500 تن‌ به‌ 46300 تن‌ افزايش‌ يافته‌ يعني‌ 1/7 برابر شده‌ است‌ و صيد ميگو از 665 تن‌ به‌ 2700 تن‌ رسيده‌ که‌ 4 برابر شده‌ است‌. هم‌چنين‌ پرورش‌ و تکثيرميگو به‌ عنوان‌ فعاليت‌ جديد از يک‌ دهه‌ي‌ قبل‌ در استان‌ شروع‌ شده‌ که‌ در اين‌ راستا استان‌ بوشهر نسبت‌ به‌ ساير مناطق‌ کشور از موفقيت‌هاي‌ بيش‌تري‌ برخوردار بوده‌به‌ نوعي‌ که‌ در حال‌ حاضر با بيش‌ از 5600 تن‌ توليد بيش‌ از 60 درصد ميگوي‌ پرورشي‌ کشور در استان‌ توليد مي‌شود و انشاءا... در دستور کار استان‌ هست‌ که‌ اين‌فعاليت‌ روز به‌ روز توسعه‌ پيدا کرده‌ و توليدکنندگان‌ نيز بتوانند با کاهش‌ هزينه‌هاي‌ خود در بازارهاي‌ جهاني‌ رقابت‌ مؤثرتري‌ داشته‌ باشند و از طرف‌ ديگر توسعه‌صنايع‌ فرآوري‌ و تکميلي‌ وابسته‌ به‌ آبزيان‌ از مهم‌ترين‌ برنامه‌هايي‌ است‌ که‌ به‌ جهت‌ برخورداري‌ استان‌ از اين‌ پتانسيل‌ در دستور کار قرار دارد.
در بخش‌ خدمات‌ بهزيستي‌ و تأمين‌ اجتماعي‌
در خصوص‌ خدمات‌ بهزيستي‌ و تأمين‌ اجتماعي‌ ما شاهد افزايش‌هاي‌ چشم‌گيري‌ در ارايه‌ي‌ اين‌ خدمات‌ در طي‌ سال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ بوده‌ايم‌ به‌ نحوي‌ که‌ فقط در طي‌ 4سال‌ گذشته‌ افراد استفاده‌کننده‌ از خدمات‌ توان‌ بخشي‌ حدود 9/6 برابر شده‌ است‌ و تعداد خانواده‌هاي‌ بي‌ سرپرست‌ تحت‌ پوشش‌ خدمات‌ حمايتي‌ در اين‌ زمان‌ 3 برابرشده‌ است‌ به‌ علاوه‌ بيمه‌شدگان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و خدمات‌ درماني‌ به‌ ترتيب‌ 4/36 و 1/12 درصد رشد داشته‌ است‌ و مستمري‌بگيران‌ تأمين‌ اجتماعي‌ نيز از رشد 23درصدي‌ رشد برخورد داشته‌ است‌.
خوشبختانه‌ سياست‌هاي‌ حمايتي‌ دولت‌ و نظام‌ در حضور افراد تحت‌ پوشش‌ کميته‌ امداد و بنياد شهيد به‌ نتايج‌ مدنظر که‌ همان‌ رسيدن‌ به‌ خودکفايي‌ افراد تحت‌ پوشش‌از طريق‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ اشتغال‌زا و يا سياست‌هاي‌ مشابه‌ مي‌باشد محقق‌ شده‌ است‌.
در بخش‌ بهداشت‌ و درمان‌ تعداد بيمارستان‌ها از 3 بيمارستان‌ به‌ 12 بيمارستان‌ افزايش‌ يافته‌ يعني‌ 4 برابر شده‌ و تعداد تخت‌هاي‌ بيمارستاني‌ 8/7 برابرمراکزبهداشتي‌ درماني‌ شهري‌ و روستايي‌ 2/3 برابر و خانه‌ي‌ بهداشت‌ فعال‌ 11برابر و تعداد داروخانه‌ 8/7 برابر شده‌ است‌ هم‌چنين‌ نسبت‌ تخت‌ بيمارستاني‌ به‌ 100 هزارنفر جمعيت‌ از 56 تخت‌ به‌ 200 تخت‌ افزايش‌ يافته‌ است‌. نسبت‌ پزشک‌ عمومي‌ به‌ 100 هزار نفر جمعيت‌ حدود دو برابر شده‌ است‌ و نسبت‌ پزشک‌ متخصص‌ ودندان‌پزشک‌ به‌ يک‌ صد هزار نفر جمعيت‌ به‌ ترتيب‌ حدود 12 و 3 برابر شده‌ است‌. که‌ همه‌ي‌ اين‌ها بيان‌گر بهبود چشم‌گير در شاخص‌هاي‌ بخش‌ بهداشت‌ و درمان‌ است‌ واميدواريم‌ که‌ با اجراي‌ برنامه‌هايي‌ که‌ در اين‌ بخش‌ در دستور کار است‌ ازجمله‌ اجراي‌ بيمارستان‌ آموزشي‌ 200 تختخوابي‌ بوشهر در آينده‌ شاهد بهبود بيشتري‌ دراين‌ شاخص‌ها باشيم‌.
در بخش‌ تربيت‌ بدني‌ نيز شاخص‌ها از رشد چشم‌گيري‌ برخوردار است‌ به‌ نحوي‌ که‌ هيأت‌هاي‌ ورزشي‌ در طي‌ سال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ 7/17 برابر شده‌اند ورزش‌کاران‌مرد و زن‌ به‌ ترتيب‌ 2/3 برابر و 5/54 برابر شده‌اند. مربيان‌ ورزشي‌ 61 برابر شده‌ است‌ و رشته‌هاي‌ فعال‌ ورزشي‌ با 6/4 برابر افزايش‌ به‌ 55 رشته‌ رسيده‌ است‌ و درکنار آن‌ها ظرفيت‌ اماکن‌ ورزشي‌ 18 برابر شده‌ است‌ و سالانه‌ 2/12 درصد رشد داشته‌ است‌ که‌ به‌ طور متوسط 6 برابر رشد سالانه‌ جمعيت‌ استان‌ بوده‌ است‌.
در بخش‌ فرهنگ‌ و هنر
در بخش‌ فرهنگ‌ و هنر تعداد کتاب‌ خانه‌ها 4/4 برابر شده‌ و به‌ 40 کتاب‌خانه‌ رسيده‌ است‌ و تعداد کتب‌ کتاب‌خانه‌ها در اين‌ مدت‌ 3/12 برابر شده‌ است‌. هم‌چنين‌فرستنده‌هاي‌ راديويي‌ و تلويزيوني‌ و FMبه‌ ترتيب‌ به‌ 8 و 10 و 12 فرستنده‌ رسيده‌ است‌ و اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ در قبل‌ از انقلاب‌ فقط 3 فرستنده‌ تلويزيوني‌ وجودداشت‌. هم‌چنين‌ پوشش‌ برنامه‌هاي‌ راديو به‌ 100 درصد رسيده‌ و پوشش‌ شبکه‌هاي‌ 1 2 و 3 تلويزيوني‌ به‌ بيش‌ از 90 درصد رسيده‌ است‌ و پوشش‌ شبکه‌ 4 تلويزيون‌نيز به‌ حدود 40 درصد رسيده‌ و اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ قبل‌ از انقلاب‌ فقط 1 شبکه‌ تلويزيوني‌ و آن‌ هم‌ با پوشش‌ 26 درصدي‌ وجود داشته‌ است‌.
در بخش‌ آب‌رساني‌ شهري‌ و روستايي‌
در بخش‌ آب‌رساني‌ شهري‌ و روستايي‌ نيز بررسي‌ مقايسه‌ شاخص‌ها نشان‌دهنده‌ي‌ اقدامات‌ بسيار مهمي‌ در طي‌ سال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ بوده‌ است‌. به‌ نوعي‌ که‌ طول‌شبکه‌ آب‌ شهري‌ با رشد سالانه‌ 7/5 درصدي‌ 4/2 برابر شده‌ است‌ و ظرفيت‌ تأمين‌ آب‌ نيز به‌ 1337 ليتر بر رسيده‌ است‌.
تعداد مشترکين‌ در طي‌ اين‌ سال‌ها 15 برابر شده‌ و طول‌ شبکه‌ انتقال‌ و توزيع‌ آب‌ روستايي‌ 32 برابر گرديده‌ است‌. هم‌چنين‌ تعداد روستاهاي‌ داراي‌ آب‌ و لوله‌کشي‌ از 17روستا به‌ 436 روستا افزايش‌ يافته‌که‌ 6/25 برابر شده‌ و به‌ عبارتي‌ سالانه‌ 9/13 درصد رشد داشته‌ تعداد خانوارهاي‌ روستايي‌ داراي‌ آب‌ لوله‌کشي‌ نيز سالانه‌ 9/8 درصد رشد داشته‌ که‌ بيش‌ از چهار برابر رشد جمعيت‌ استان‌ مي‌باشد.
در بخش‌ پست‌ و مخابرات‌:
تعداد واحدهاي‌ پست‌ شهري‌ از 17 واحد به‌ 30 واحد و پست‌ روستايي‌ از 9 واحد به‌ 407 واحد رسيده‌ که‌ بيش‌ از 45 برابر شده‌ است‌ هم‌چنين‌ در قبل‌ از انقلاب‌ 1 مرکزتلفن‌ خودکار وجود داشته‌ ولي‌ در حال‌ حاضر 171 مرکز تلفن‌ خودکار وجود دارد. تعداد تلفن‌هاي‌ نصب‌ شده‌ معمولي‌ در طي‌ اين‌ سال‌ها 34 برابر و تعداد تلفن‌هاي‌مشغول‌ به‌ کار 38 برابر شده‌ است‌.
در بخش‌ برق‌:
قبل‌ از انقلاب‌ خطوط 400 کيلو ولت‌ و 132 کيلو ولت‌ در استان‌ وجود نداشته‌ است‌. ولي‌ در حال‌ حاضر طول‌ اين‌ خطوط به‌ ترتيب‌ 150 و 820 کيلومتر مدار مي‌باشد. به‌علاوه‌ خطوط 230 کيلو ولت‌ از 134 کيلومتر مدار به‌ 531 کيلومتر مدار افزايش‌ يافته‌ که‌ 4 برابر شده‌ است‌. هم‌چنين‌ طول‌ خطوط 66 و 63 کيلو ولت‌ 2/5 برابر شده‌ است‌.
هم‌چنين‌ در اين‌ سال‌ها تعداد مشترکين‌ برق‌ خانگي‌صنعتي‌ و کشاورزي‌ به‌ بيش‌ از 189000 مشترک‌ رسيده‌ است‌ و 1/5 برابر شده‌ است‌ و تعداد روستاهاي‌ برق‌دار نيزاز 11 روستا به‌ 545 روستا رسيده‌ است‌. عملا مي‌توان‌ گفت‌ پوشش‌ برق‌ روستايي‌ و شهري‌ به‌ 100 درصد رسيده‌ است‌ البته‌ با توجه‌ با شرايط جغرافيايي‌ خاص‌ استان‌کماکان‌ در بخش‌ برق‌ با مسايل‌ و مشکلاتي‌ مواجه‌ هستيم‌ که‌ اميدواريم‌ با برنامه‌هايي‌ که‌ در دست‌ اجراست‌ در آينده‌اي‌ نزديک‌ بتوانيم‌ اين‌ مشکلات‌ را نيز مرتفع‌ کنيم‌.
در بخش‌ راه‌ و ترابري‌
در بخش‌ راه‌ و ترابري‌ قبل‌ از انقلاب‌ فقط 130 کيلومتر راه‌ اصلي‌ معمولي‌ وجود داشت‌ و راه‌ اصلي‌ عريض‌ و 4 خطه‌ در استان‌ نداشتيم‌. که‌ خوشبختانه‌ در حال‌ حاضر76 کيلومتر راه‌ 4 خطه‌ احداث‌ و مورد بهره‌برداري‌ قرار گرفته‌ است‌ و حدود 300 کيلومتر چهار خطه‌ نيز در دست‌ اجرا است‌. هم‌چنين‌ 55 کيلومتر راه‌ اصلي‌ عريض‌احداث‌ شده‌ است‌ و راه‌ اصلي‌ معمولي‌ نيز به‌ 211 کيلومتر افزايش‌ يافته‌ است‌. هم‌چنين‌ راه‌ فرعي‌ آسفالته‌ سالانه‌ 7/5 درصد رشد داشته‌ 4 برابر شده‌ است‌ که‌ در حال‌حاضر 1218 کيلومتر راه‌ آسفالته‌ داريم‌.
هم‌ چنين‌ راه‌ روستايي‌ از 440 کيلومتر به‌ 1419 کيلومتر افزايش‌ يافته‌ که‌ 911 کيلومتر آن‌ راه‌ آسفالته‌ و بقيه‌ شني‌ مي‌باشد.
اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ قبل‌ انقلاب‌ هيچ‌ راه‌ روستايي‌ آسفالته‌ نداشتيم‌. مجموع‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در بخش‌ راه‌ و ترابري‌ باعث‌ شده‌ که‌ تراکم‌ نسبي‌ راه‌ در 100 کيلومترمربع‌ از 4 کيلومتر به‌ 93/12 کيلومتر افزايش‌ يابد.
شاخص‌هاي‌ بخش‌ جميعيتي‌
از عمده‌ شاخص‌هاي‌ ديگري‌ که‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌ اشاره‌ کرد شاخص‌هاي‌ بخش‌ جميعيتي‌ است‌ که‌ ازجمله‌ اين‌ شاخص‌ها مي‌توان‌ به‌ کاهش‌ نسبت‌ جنسي‌ اشاره‌ کرد که‌ به‌منزله‌ي‌ افزايش‌ اميد به‌ زندگي‌ در بين‌ بانوان‌ بوده‌ است‌. هم‌ چنين‌ نرخ‌ بيکاري‌ از 17 درصد در سال‌ 57 به‌ حدود 10 درصد در سال‌ 82 و کم‌تر از 8 درصد در ارديبهشت‌83 کاهش‌ يافته‌ است‌. البته‌ گرچه‌ اين‌ نرخ‌ در طي‌ اين‌ سال‌ها با نوساناتي‌ همراه‌ بوده‌ اما روند چند سال‌ اخير نشان‌ دهنده‌ي‌ اين‌ است‌ که‌ از طرف‌ ديگر کاهش‌ اين‌ نرخ‌ درحال‌ تداوم‌ مي‌باشد. خوشبختانه‌ در کنار کاهش‌ نرخ‌ بيکاري‌ نرخ‌ عمومي‌ فعاليت‌ نيز افزايش‌ يافته‌ و از 31 درصد به‌ حدود 34 درصد رسيده‌ است‌ و اميدوار هستيم‌ که‌اين‌ روند افزايش‌ نرخ‌ فعاليت‌ نيز در آينده‌ تداوم‌ داشته‌ باشد.
ديدگاه‌ کلي‌ در مورد جمع‌بندي‌ شاخصه‌ها:
اگر رشد هر کدام‌ از اين‌ شاخصه‌ها را با رشد جمعيتي‌ استان‌ بخواهيم‌ مقايسه‌ کنيم‌ مي‌بينيم‌ که‌ به‌ مراتب‌ فراتر از رشد جمعيت‌ استان‌ بوده‌ و به‌ نوعي‌ به‌ نحوي‌ سعي‌شده‌ خدماتي‌ که‌ در زيربخش‌هاي‌ مختلف‌ ارايه‌ مي‌شود ضمن‌ اين‌که‌ افزايش‌ کمي‌ داشته‌ باشند افزايش‌ کيفيت‌ نيز در آن‌ها لحاظ شده‌ باشد. اما نکته‌اي‌ که‌ وجود دارد اين‌است‌ که‌ سبد نيازهاي‌ خانوارها و جوامع‌ با توجه‌ به‌ تغيير و تحولاتي‌ که‌ دردنيا اتفاق‌ مي‌افتد و قطعٹ کشور ما نيز از آن‌ بحث‌ متأثر مي‌شد. روز به‌ روز گسترده‌مي‌شود و به‌ عبارتي‌ مطالبات‌ مردم‌ از حکومت‌ها افزايش‌ مي‌يابد و بنابراين‌ اگر در جايي‌ علي‌رغم‌ بهبود اين‌ شاخص‌ها کمبود احساس‌ مي‌شود به‌ خاطر اين‌ موضوع‌است‌. آقاي‌ رحماني‌ در پاسخ‌ به‌ سؤوال‌ نمايندگان‌ مطبوعات‌ درخصوص‌ برپايي‌ نمايشگاه‌ دست‌آوردهاي‌ انقلاب‌ گفت‌:
بر اساس‌ تصميماتي‌ که‌ در ستاد برگزاري‌ دهه‌ي‌ فجر گرفته‌ شد مسؤوليت‌ نمايشگاه‌ به‌ عهده‌ي‌ اين‌ سازمان‌ محول‌ شد که‌ در اين‌ ارتباط جلسات‌ هماهنگي‌ با مديران‌ ومسؤولان‌ روابط عمومي‌ دستگاه‌ها گذاشتيم‌ سياست‌ها و جهت‌گيري‌ها را تبيين‌ کرديم‌ در کنار آن‌ به‌ آماده‌سازي‌ فضاي‌ نمايشگاه‌ پرداختيم‌ ازجمله‌ انتخاب‌ محل‌ که‌ ازبين‌ مکان‌هاي‌ پيشنهادي‌ محل‌ فعلي‌ که‌ قبلا فروشگاه‌ نفت‌ بود علي‌رغم‌ کمبود فضا با توجه‌ به‌ موقعيت‌ خوب‌ که‌ امکان‌ بازديد راحت‌ براي‌ مردم‌ خوب‌ بوشهر فراهم‌مي‌کرد انتخاب‌ کرديم‌. هم‌چنين‌ به‌ بحث‌ و استقرار خطوط را مخابرات‌ تأمين‌ برق‌ غرفه‌ها و سيستم‌ صوتي‌ آن‌ها پرداختيم‌. البته‌ با کمک‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ که‌ در حال‌حاضر 33 دستگاه‌ در حدود 40 غرفه‌ کار را آماده‌ کرده‌اند و به‌ حمدالله‌ در اولين‌ روز از ايام‌ مبارک‌ دهه‌ي‌ فجر نمايشگاه‌ توسط استاندار محترم‌ افتتاح‌ شد.
خوشبختانه‌ با تلاش‌هاي‌ جميع‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ و با مديريت‌ و نظارت‌ اين‌ سازمان‌ نمايشگاه‌ دست‌آوردهاي‌ انقلاب‌ در سال‌ جاري‌ با کيفيت‌ مطلوبي‌ برپا گرديد به‌نحوي‌ که‌ در روز بازديد استاندار محترم‌ فرمودند: امسال‌ نمايشگاه‌ براي‌ دستگاه‌ها رفع‌ تکليف‌ نبود بل‌ که‌ اداي‌ تکليف‌ بود.