جلسه کمیته ورزشی، هنری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

جلسه کمیته ورزشی، هنری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز یکشنبه پنجم شهریور ماه 1402 در دفتر بنیاد تشکیل و در خصوص برنامه های کمیته و راهکارهای اجرائی پیشنهادات لازم ارائه گردید.